/Files/images/metodist/img19.jpg

Підведення підсумків роботи
над методичною темою:

«Підвищення якості освіти
шляхом створення розвивального середовища
у навчальних закладах Дзержинського району»

2011/2012 - 2018/2019 н.р.

Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27
комбінованого типу Харківської міської ради»

Підсумки роботи за темою

Упродовж 2011/2012 - 2015/2016 н.р. значна частина методичної роботи з педагогами КЗ «ДНЗ №27» була спрямована на реалізацію районної методичної теми «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального середовища у навчальних закладах Дзержинського району». Робота була побудована поетапно.

/Files/images/lineyki/7203.gif

На першому етапі в 2011/2012 н.р.колектив дошкільного навчального закладу плануючи реалізацію науково-методичної проблеми «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального середовища у навчальних закладах Дзержинського району» провів наступну роботу:

- педагогами опрацьовано нормативні документи, науково-теоретичні джерела щодо створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі;

- спрямовано спільну діяльність усіх членів колективу та батьків вихованців, на створення в ДНЗ повноцінного розвивального простору для дітей;

- розроблено систему стимулювання та мотивації творчої активності педагогів закладу щодо оснащення осередків груп та території дитсадка;

- створено умови для втілення творчих ідей педагогів та батьків;

- створено систему моніторингу впливу створених умов на підвищення якості навчально-виховного процесу.

Виходили з того, що створюючи розвивальний простір для дітей в умовах дошкільного навчального закладу, педагогічним працівникам необхідно дотримуватися наступних принципів: безпечність; урахування закономірностей розвитку дітей; раціональність; динамічність; активність; комфортність кожної дитини; позитивно-емоційне навантаження.

І що, не зважаючи на важливість всіх складових розвивального середовища, як-от: предметного, предметно-ігрового, соціального тощо, необхідною умовою повноцінного розвитку дитини дошкільного віку є ще одна складова розвивального простору – мовленнєва. Основою мовленнєвої складової є створення доброзичливої атмосфери, в якій діти виявляють мовленнєву активність, вільно спілкуються між собою та з вихователем, вчаться, дізнаються про нове та цікаве, чують літературну мову, мають змогу самостійно обирати однолітків для спілкування, гри, трудової чи іншої діяльності, залучаються до мовленнєво-творчої діяльності.

А також, що найголовнішим принципом організації розвивального простору є його безпечність, адже від цього залежить збереження життя та здоров’я дітей. Саме тому під час створення розвивального простору особливу увагу необхідно звертати на якість матеріалів, з яких виготовлено обладнання, іграшки тощо та їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам, дотримання вимог Інструкції з організації життя та здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. № 985.

Отже, колектив закладу основну увагу сконцентрував на створенні мовленнєвого розвивального простору, бо саме цей напрямок роботи, на нашу думку, пріоритетний у закладі для дітей з вадами мовлення,яким і є наш дошкільний заклад. Також це питання, на наш погляд, є актуальним та цікавим, вкрай важливим в умовах сьогодення. Разом зі створенням мовленнєвого розвивального простору робота проводилась і за іншими напрямками щодо оснащення повноцінного життєвого простору, яке сприяло б гармонійному різнобічному розвитку дітей та формуванню їх особистостей.

Було накреслено перелік осередків (центрів), які сприятимуть створенню розвивального простору в дошкільному навчальному закладі: природознавства; дитячого експериментування; ігрової діяльності; художнього слова; образотворчої діяльності; музичний; народознавства; розвивального навчання; спортивний; трудової діяльності; відпочинку та усамітнення; самопізнання; співпраці з батьками тощо. І які слід облаштувати відповідно до нормативних вимог у 2011/2012 - 2015/2016 н.р

Наповнення відповідних осередків (центрів) було поетапно здійснено у зазначений період у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах», методичних рекомендацій від 17.03.2006 № 1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» та від 18.07.2008 № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах».

У відповідності до методичної теми району та з погляду на проблеми, які було виявлено в попередні роки, колективом КЗ «ДНЗ №27» був визначений пріоритетний напрямок роботи дошкільного навчального закладу: «Формування цілісної життєво компетентної особистості шляхом створення розвивального освітнього середовища в дошкільному навчальному закладі».

Отже в 2011/2012 н.р. були накреслені як пріоритетні завдання: підвищення дидактичної компетентності педагогів; активізація спільної роботи ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціального захисту; розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників через взаємозв’язок мовленєво-ігрової діяльності та спілкування, соціальної адаптації і життєвої компетентності дітей, що мають вади мовлення; продовження роботи спрямованої на впровадження всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в концепції безперервного навчання і виховання шляхом розвитку пізнавальної сфери дошкільника.

Протягом 2011/2012 н.р. в закладі були проведені такі заходи:

1. Педрада на тему: «Охорона життя і зміцнення здоров’я дітей в сучасних умовах дошкільного навчального закладу», де були розглянуті психічні та фізичні основи здорового способу життя дошкільника, накреслені шляхи удосконалення роботи з батьками щодо формування здорового способу життя вихованців ДНЗ, попередження дитячого травматизму, впровадження здоров’язберігаючих технологій, створення розвивального здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ.

2. Педрада на тему: «Формування мовленнєвої компетентності дитини» в контексті Базової програми «Я у Світі», де були розглянуті концептуальні позиції Базової програми з проблеми розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників; роль і місце мовленнєвих і не мовленнєвих засобів у формування комунікативної компетентності дітей; складові мовленнєвого середовища; шляхи вдосконалення мовленнєвого середовища в ДНЗ, важливість створення емоційно-позитивного настрою для успішного формування мовленнєвої компетентності (в т.ч. корекційно-відновлювальна робота з дітьми-логопатами).

3. Виставка методичної літератури та посібників зі створення розвивального простору в ДНЗ (фотоматеріали, креслення, періодична література, інфографіка).

4. Організована робота творчої групи для розробки моделі розвивального середовища в ДНЗ та координації роботи з його організації.

5. Складені методичні рекомендацій щодо реалізації проекту.

6. Організовані виставки творчої продуктивної діяльності вихованців та їхніх батьків, педагогів ДНЗ.

7. Започатковані хвилинки-презентації підвищення комп’ютерної грамотності педагогів.

8. Семінар-практикум за темою «Добре спланувати – успішно впроваджувати».

9. Семінар-практикум на тему: «Інтеграція пошуково-дослідницька діяльність з різними видами діяльності дошкільників», на якому проектували осередки дитячого експериментування.

10. Семінар на тему: «Становлення особистісно-орієнтованої педагогічної системи та роль проектної діяльності в розвитку дошкільників», на якому були складені алгоритми оснащення проектної діяльності в ДНЗ за різними темами.

11. Семінар на тему: «Роль інтерактивних методів у розвитку мислення та мовлення дошкільників».

12. Огляд-конкурс «Імідж групи».

13. Конкурс «Ігрове розвивальне середовище».

14. В групах раннього віку № 1 та № 3 створено нові сучасні центри для самостійних ігор дітей з піском і водою.

15. В групах дошкільного віку створені куточки дитячого експериментування.

16. Придбано новий фізкультурний інвентар та обладнання, іграшки, наочний матеріал.

17. Обладнано прогулянкові майданчики ігровими формами, замінено шифер на павільйонах.

/Files/images/lineyki/7203.gif

В 2012/2013 н.р. були накреслені пріоритетні завдання: створення комфортного предметно-розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі; підвищення професійної компетентності педагогів, активізація роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, удосконалення мовленнєвої компетентності дошкільників через створення сюжетно-ігрових ситуацій.

Протягом 2012/2013 н.р. в закладі були проведені такі заходи:

1. Педрада на тему: «Удосконалення мовленнєвої компетентності дошкільників через створення ігрового розвивального середовища», де було накреслено шляхи вдосконалення матеріально-технічної бази приміщень дошкільного навчального закладу, актуальність створення сюжетно-ігрових ситуацій, як засобу удосконалення мовленнєвої компетентності.

2. Семінар на тему: «Граматично-правильне мовлення педагогічних працівників ДНЗ – важлива умова становлення мовленнєвої компетентності дошкільника».

3. Семінар на тему: «Інноваційний підхід до створення предметно-розвиваючого середовища в ДНЗ.

4. Семінар-практикум на тему: «Активізація лексики дітей».

5. Брейн-ринг «Що я знаю про Космос?».

6. Круглий стіл на тему: «Розвиток мовлення в ДНЗ та школі – взаємозв’язок та наступність».

7. Хвилинки-презентації підвищення комп’ютерної грамотності педагогів.

8. Конкурс «Краще предметно-розвивальне середовище дитячого садка».

9. Узагальнила свій педагогічний досвід вчитель-логопед Біда Ю.Л. за темою: «Театралізована діяльність як засіб корекції та розвитку мовленнєвої компетентності дітей з загальним недорозвиненням мовлення».

10. Узагальнила свій педагогічний досвід вчитель-логопед Цатурова Е.Ю. за темою: «Використання дидактичних ігор в корекційно-розвивальній роботі з формування лексико-граматичних категорій дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення».

11. Вихователь Сосненко Л.І. надала для участі у районному конкурсі «Педагог-новатор» методичну розробку зимової розваги з безпеки життєдіяльності для дітей старшого дошкільного віку (6-го р.ж.) за темою: «Свято снігопаду».

12. Обладнано новий логопедичний кабінет ДНЗ, поповнено новим обладнанням, дзеркалами, методичними та розвивальними матеріалами.

13. Обладнано новий кабінет практичного психолога ДНЗ.

/Files/images/lineyki/7203.gif

В 2013/2014 н.р. були накреслені пріоритетні завдання: розвиток емоційно-ціннісного та відповідального ставлення до природного довкілля через організацію пошуково-дослідницької діяльності; вдосконалення роботи щодо розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників через взаємозв’язок мовленнєво-ігрової діяльності та спілкування; продовження роботи щодо створення предметно-розвивального середовища, як умови формування оздоровчих навичок та навичок безпечної поведінки у дошкільників.

Протягом 2013/2014 н.р. в закладі були проведені такі заходи:

1. Педрада на тему: «До живої природи обличчям», де розглядалося питання екологічно-мотивованої поведінки дошкільників як результату цілеспрямованого впливу вихователя через організацію еколого-розвивального середовища в групі та на ділянках дошкільного навчального закладу; були накреслені шляхи створення еколого-розвивального середовища, визначені показники екологічної компетентності дошкільника.

2. Педрада на тему: «Сучасні аспекти формування мовленнєвої компетентності дошкільника», де були розглянуті положення Базового компонента (нової редакції) щодо формування мовленнєвої компетентності дошкільника; особливості мовлення і спілкування дітей дошкільного віку; розглянуто напрямок мовленнєвого розвитку дошкільників через взаємозв’язок мовленнєво-ігрової діяльності та спілкування як оптимальний в роботі з дітьми; з метою розвитку емоційності мовлення вихователів була проведена ділова гра за темою: «Виразність мовлення вихователя – шлях до виразності мовлення вихованця»; також педагоги закладу поділилися власними напрацюваннями, презентували дидактичні посібники, розвивальні ігри, спрямовані на розвиток мовленнєвої активності дітей.

3. Семінар на тему: «Організація роботи на екологічній стежині з дітьми дошкільного віку».

4. Семінар на тему: «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників», де з поміж інших питань були розглянуті вирішальні фактори у розвитку мовлення дітей на етапі дошкільного дитинства (види і зміст мовленнєвого середовища), ігротека розвивальних ігор (презентація посібників для розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників).

5. Педагогічний ринг «Мандрівка ІКТ-країною».

6. Анкетування педагогів ДНЗ за темою: «Роль предметно-ігрового середовища в особистісному становленні дошкільника».

7. Розробка ескізів оформлення приміщень і прилеглої території.

8. Акція «Посади деревце».

9. Створено екологічну стежину на території ДНЗ.

10. Проведено методичні конкурси:
- «Кращий природознавчий осередок»;
- «Кращий куточок для батьків».

11. Спільно з батьками проведено акцію «Трудовий десант» (ремонт тіньових павільйонів та обладнання на ігрових майданчиках ДНЗ).

12. Знятий відеоролик, що ілюструє досягнення КЗ «ДНЗ № 27» у інформатизації закладу.

13. Обладнано кабінет для занять гуртка з вивчення англійської мови.

14. Узагальнила свій педагогічний досвід керівник гуртка англійської мови Кожухарь І.Ю. за темою «Використання особистісно-орієнтованого підходу у навчанні дошкільників англійській мові».

15. Поповнено дитячу бібліотеку сучасними творами для дітей;

16. Придбано фізкультурний інвентар, іграшки, наочний матеріал.

17. Обладнано прогулянкові майданчики новими лавами.

18. Створено нові ігрові зони в групових, обладнані сучасним матеріалом, ігровими модулями.

/Files/images/lineyki/7203.gif

В 2014/2015 н.р. були накреслені пріоритетні завдання: активізація роботи щодо патріотичного виховання дошкільників через розвиток емоційної сфери в різних видах діяльності; збереження та зміцнення здоров’я дітей у фізкультурно-оздоровчих видах діяльності; створення безпечного предметно-розвиваючого середовища як необхідної умови формування навичок екологічно-доцільної поведінки та позитивного відношення до праці у дошкільників; забезпечення цілісного підходу до формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

Протягом 2014/2015 н.р. в закладі були проведені такі заходи:

1. Педрада на тему: «Сучасні аспекти трудового виховання дошкільника», де розглянуто питання особливостей трудового виховання дітей дошкільного віку, його актуальність у сьогоденні; види дитячої праці, їх організація, створення необхідних умов (оснащення), накреслені основні шляхи оптимізації трудового виховання дошкільників, поповнення і поновлення оснащення, в т.ч. для праці у природі; вихователі поділилися досвідом організації праці (господарсько-побутової, в природі, ручної та художньої тощо), презентували посібники та обладнання для трудового виховання дітей дошкільного віку.

2. Педрада на тему: «З фізкультурою ми дружимо», де були намічені шляхи активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності в ДНЗ, поповнення оснащення цього напрямку роботи.

3. Брейн-ринг «Види праці дітей дошкільного віку, їх роль і місце в практиці роботи дошкільного навчального закладу».

4. Проблемний семінар на тему: «Організація роботи щодо патріотичного виховання з дітьми дошкільного віку».

5. Проблемний семінар на тему: «Сучасні підходи до трудового виховання дошкільників».

6. Інтерактивний семінар «Інформаційно-комунікаційні технології як чинник підвищення якості дошкільної освіти».

7. Ділова гра «Фізкультурно-педагогічний крос».

8. Проведено рейтинг діяльності педагогів у підготовці до нового навчального року.

9. Огляд-конкурс «Нетрадиційне обладнання для загартування».

10. Методичний кабінет поповнено розробками сценаріїв свят, розваг, Днів здоров’я.

11. Створено добірки тематичних комплексів ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після денного сну.

12. Розбито новий город.

13. Придбано інвентар та оснащення для організації різних видів трудової діяльності вихованців ДНЗ.

13. Створені нові клумби.

14. У 2015 році на районному рівні було захищено досвід роботи педагогічного колективу КЗ «ДНЗ №27» за темою «Наступність дошкільної та початкової ланок освіти як необхідна умова формування цілісної особистості».

15. Вихователь Домбровська В.П. узагальнила свій педагогічний досвід на рівні ДНЗ за темою «Логіко-математичний розвиток дошкільників шляхом організації інтегрованого підходу та інтерактивних форм роботи щодо формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку».

/Files/images/lineyki/7203.gif

В 2015/2016 н.р. були накреслені пріоритетні завдання: патріотичне виховання дошкільників засобами народознавства; удосконалення роботи з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій, формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників та захисту від надзвичайних ситуацій; підвищення рівня комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом організації художньо-мовленнєвої діяльності; підвищення якості освітньо-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Протягом 2015/2016 н.р. в закладі були проведені такі заходи:

1. Педрада за темою: «Пріоритет – безпека життєдіяльності дошкільника», де було обговорене питання стану роботи в установі щодо формування навичок безпечної поведінки у дошкільників та захисту від надзвичайних ситуацій, про безпечне розвивальне середовище як важливий чинник формування у дітей навичок безпечної поведінки.

2. Педрада за темою: «Художньо-мовленнєва діяльність дітей як засіб комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників», де розглянуто питання оптимізації мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу; ролі і місця художньо-мовленнєвої діяльності – складової як художньої, так і мовленнєвої діяльності; роль театралізованої діяльності дітей дошкільного віку у розвитку мовлення, та її необхідне оснащення в умовах дошкільного навчального закладу.

3. Семінар-практикум за темою: Від національної свідомості до патріотизму».

4. Семінар (з елементами тренінгу) за темою: «Проблеми мовленнєво-комунікативної компетентнції в аспекті Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

5. Проблемний семінар-практикум за темою: «Мультимедійна презентація – засіб створення умов для підвищення ефективності процесу навчання та розширення вікових можливостей».

6. Педагогічна майстерня за темою: «Мовленнєвий розвиток дошкільників засобами театралізованої діяльності».

7. Конкурс-огляд на кращій осередок «Дорожній рух», презентація осередків.


8. Проведено методичний конкурс на кращий національний куточок «Україна – моя Батьківщина».


9. Конкурс на кращу авторську мовленнєву дидактичну гру у програмі PowerPoint.

10. Презентація тематичних папок з різних напрямів роботи з формування у дітей навичок безпечної поведінки за темою: «Запобігти, врятувати, допомогти!».

/Files/images/lineyki/7203.gif

Таким чином впродовж 2011/2012 - 2015/2016 н.р. колективом КЗ «ДНЗ №27» з метою підвищення якості освіти дітей дошкільного віку була проведена ґрунтовна робота щодо створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі, значним чином поповнено матеріально-технічне та методичне забезпечення з різних напрямків навчально-виховного процесу. Особливу увагу було приділено створенню безпечних та комфортних умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі, оснащенню фізкультурно-оздоровчої роботи, корекційно-розвивальної та роботи з розвитку мовлення дошкільників, створення умов для трудового виховання та дослідно-еспериментальної діяльності дітей, патріотичного та екологічного виховання, забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, в т.ч. поповнення парку комп’ютерної техніки.

Впродовж 2011/2012 - 2015/2016 н.р. колектив навчального закладу неодноразово презентував свої напрацювання щодо створення розвивального середовища, і, зокрема під час методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова, що проводились на базі КЗ «ДНЗ №27», а саме:

* В 2011 році на базі дошкільного навчального закладу проведене методичне об’єднання інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова за темою «Спортивно-театралізоване шоу «Казкове асорті». Романова М.С. поділилася з колегами досвідом застосування елементів ритміки та акробатики в фізичному вихованні дошкільнят у співпраці з музичним керівником та вихователями, розкрила питання про місце казки у фізичному розвитку дітей, наочно показала яким повинно бути розвивальне середовище спортивної та тренажерної зали для забезпечення якнайвищих досягнень вихованців ДНЗ.

* В квітні 2012 року - методичне об’єднання вихователів груп молодшого дошкільного віку за темою «Специфіка і вплив різних соціальних інститутів на розвиток дитини. Розвивальний соціальний простір».

* В квітні 2012 року - методичне об’єднання інструкторів з фізкультури за темою «Фізкультурні свята як ефективна форма активного відпочинку дітей» на якому слухачі були ознайомлені з досвідом роботи інструктора з фізичної культури КЗ «ДНЗ №27» за темою: «Фізкультурні свята як ефективна форма активного відпочинку дітей». Інструкторам з фізичної культури були показані приклади практичного застосування елементів спортивної та художньої гімнастики, акробатики на фізкультурних святах в дошкільному навчальному закладі, надані рекомендації, в т.ч. щодо оснащення подібних заходів, створення відповідного розвиваючого середовища.

* В квітні 2014 року - на базі ДНЗ успішно було проведено методичне об’єднання вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова за темою: «Використання театралізованої діяльності в логопедичній роботі з дітьми, які мають загальне недорозвинення мовлення», де вчителі-логопеди району ознайомилися з напрацюваннями педагогів ДНЗ №27 щодо корекційно-розвивальної роботи з дітьми-логопатами, досвідом роботи вчителя-логопеда Біди Ю.Л. за темою: «Використання театралізованої діяльності в логопедичній роботі з дітьми, які мають загальне недорозвинення мовлення», а гра-змагання з використанням методу кейсів «Знайомі незнайомці» сприяла заохоченню творчої активності, вдосконаленню професійних умінь і навичок всіх учасників методичного об’єднанання, вправлянню у практичному застосуванні елементів театралізованої діяльності в роботі, усвідомленню всіх складових розвивального середовища, яке необхідно облаштувати для організації театралізованої діяльності дошкільників.

* В квітні 2014 року - інструктор з фізичної культури Романова М.С. поділилася досвідом практичного застосування різноманітних форм і методів роботи під час фізкультурних занять щодо раннього виявлення і розвитку спортивних здібностей у дітей дошкільного віку, оснащення цього процесу відповідним обладнанням та атрибутами на методичному об’єднанні інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова за темою: «Стежинами здоров’я».

* В січні 2015 року - творча майстерня для вихователів ДНЗ Дзержинського району м. Харкова за темою: «Впровадження ІКТ в практику роботи ДНЗ», де вихователі району ознайомилися з напрацюваннями педагогів ДНЗ №27 щодо застосування ІКТ в навчально-виховному процесі ДНЗ, досвідом роботи вчителя-логопеда Цатурової І.Ю. щодо використання ІКТ в роботі з дітьми-логопатами, напрацюваннями вихователя Чайки Л.М.

* В березні 2015 року - проведено семінар-практикум для інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова за темою: «Організація роботи фізкультурно-оздоровчих гуртків і спортивних секцій в умовах ДНЗ», де адміністрація закладу поділилася досвідом практичного застосування різноманітних організаційних форм і методів щодо впровадження гурткової роботи з метою раннього виявлення і розвитку спортивних здібностей у дітей дошкільного віку.

/Files/images/lineyki/7203.gif

Досягнення колективу КЗ «ДНЗ №27» були відзначені:

* В 2012 році Почесною грамотою Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради за ІІІ місце в районному огляді-конкурсі на кращу підготовку до нового навчального року.

*В 2013 році колектив КЗ «ДНЗ №27» було нагороджено Почесною грамотою Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради за ІІ місце в районному етапу огляду на кращу підготовку навчальних закладів Дзержинського району до нового 2013-2014 навчального року.

*В 2016 році дипломом І ступеня, як переможець ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації «Шкільний інформаційний світ – 2013-2015», та отримав цінний подарунок від Департаменту освіти ХМР.

/Files/images/lineyki/7203.gif

Участь педагогічного колективу у різних формах роботи:
Професійний конкурс «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» рік номінація результати
переможець лауреат дипломант
· Міський конкурс 2013 Вчителі-логопеди Біда Ю.Л.
· Районний тур 2012 Вихователі ДНЗ Біда Ю.Л.
рік назва експонату результати
Диплом І ступеня Диплом ІІ ступеня Диплом ІІІ ступеня
· Обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (районний етап) 2012 «Навчання читанню з правильним промовлянням звуків за допомогою складових таблиць» (Чайка Л.М.)
2013 Посібник «Підготовка руки дошкільника» з серії «Інформаційні стенди для ДНЗ» (Сосненко Л.І.)
2014 Робочий зошит. Що має знати дитина в 5 років? Для дітей 4-5 років (Сосненко Л.І.)
2014 Робочий зошит. Перевіряємо рівень знань малюка. Для дітей 3-4 років (Сосненко Л.І.)
2014 Робочий зошит. Чи готова дитина до школи? Для дітей 5-6 років (Сосненко Л.І.)
2015 «Громадянське виховання дошкільників засобами народознавства»
· Обласна відкрита виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» 2013 «Наступність дошкільної та початкової ланок освіти як необхідна умова формування цілісної особистості»
рік видання видавництво назва автор-упорядник
· Науково-методична, навчальна література (2011 - 2016 рік видання) 2012 «Ранок» Робочі зошити для дітей старшого дошкільного віку «Навчання грамоти», «Математика» Вихователь Сосненко Л.І.
2013 «Ранок» Посібник «Підготовка руки дошкільника» з серії «Інформаційні стенди для ДНЗ» Вихователь Сосненко Л.І.
2013 «Ранок» Посібник «Пожежна безпека» з серії «Інформаційні стенди для ДНЗ» Вихователь Сосненко Л.І.
2014 «Ранок» Робочий зошит. Що має знати дитина в 5 років? Для дітей 4-5 років Вихователь Сосненко Л.І.
2014 «Ранок» Робочий зошит. Перевіряємо рівень знань малюка. Для дітей 3-4 років Вихователь Сосненко Л.І.
2014 «Ранок» Робочий зошит. Чи готова дитина до школи? Для дітей 5-6 років Вихователь Сосненко Л.І.
· Інше (вказати) Конкурс-захист на кращу модель інформатизації «Шкільний інформаційний світ – 2013-2015» (номінація «Інформаційні технології в дошкільній освіті»). 2012-2015 р.р. Дипломом І ступеня, як переможець ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації.
Основні показники результативності роботи з вихованцями 2011/2012 – 2015/2016 н.р. Порівняльний аналіз основних показників досягнень дітей за 2011/2012 навчальний рік та перше півріччя 2015/2016 навчального року показав, що є позитивна динаміка, якість засвоєних знань, вмінь та навичок покращилась. На діаграмі відображено стан засвоєння дітьми програмових вимог за показниками кожної освітньої лінії відповідно до Базового компонента дошкільної освіти («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини»).
/Files/images/metodist/Скриншот 25.04.2016 12830.jpg
Ми вважаємо, що позитивні показники є результатом створення розвивального простору для дітей в дошкільному закладі. Результати роботи педагогів щодо реалізації методичної теми району були обговорені в закладі з педагогами дошкільної ланки на методичній нараді (в квітні 2016 р.) та на педраді (Протокол № 3 від 18.03.2016). За результатами проведеної роботи розроблені методичні рекомендації для педагогів з питання підвищення якості освіти шляхом створення розвивального середовища в груповому приміщенні, на ділянці ДНЗ, в навчальних кабінетах тощо. Результати обстеження рівня досягнень вихованців КЗ «ДНЗ №27» свідчать про результативну роботу педагогічного колективу з реалізації районної проблемної теми. Висновки: Вважати роботу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу з реалізації районної методичної теми «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального середовища у навчальних закладах Дзержинського району» задовільною.
Форма узагальнення: Відеофільм, збірка підсумкових матеріалів.
Місце збереження: методичний кабінет ДНЗ № 27.

/Files/images/lineyki/линия мал звезды.gif
Кiлькiсть переглядiв: 1710