/Files/images/sotszaschita/соц.jpg

Стаття 33.Соціальний захист дітей дошкільного віку

1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей
дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.
2. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових прав згідно із законодавством України.
3. Грудним дітям та дітям другого року життя, які входять до
складу малозабезпечених сімей, а також грудним дітям та дітям
раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. { Частина третя статті 33 в редакції Закону N142-V (142-16) від 14.09.2006 }
4. Дітям, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації,
гарантовано право на відвідування державних і комунальних
дошкільних навчальних закладів з гнучким режимом роботи та їх
утримання у цих закладах за рахунок держави. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна психолого-медико-педагогічна консультація, діяльність якої регламентується Положенням про
психолого-медико-педагогічну консультацію (z0931-04 ),
затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
5. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового
апарату, забезпечуються засобами пересування, протезування,
орієнтації і сприйняття інформації, а також іншими засобами
індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у дошкільному
навчальному закладі

1. Організація безоплатного медичного обслуговування в
системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і
здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я відповідно до законодавства України.
2. У дошкільному навчальному закладі незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються
постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що
здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з
органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієн ічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

Стаття 35. Організація харчування дітей у дошкільному
навчальному закладі

1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей
дошкільного віку визначається центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. { Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 }
2. Організація та відповідальність за харчування дітей у
державних і комунальних дошкільних навчальних закладах
покладаються на Раду міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київську та Севастопольську міські державні
адміністрації, районні державні адміністрації, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти,
інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані
дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, а
також на керівників дошкільних навчальних закладів. { Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 }
3. Організація харчування дітей у приватних дошкільних
навчальних закладах покладається на власників та керівників
дошкільних навчальних закладів.
4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у
дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності покладаються на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освітою.
5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за
харчування дітей у державному та комунальному дошкільному
навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.
Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи,
які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена
сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку
встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. {Частина п'ята статті 35 в редакції Закону N 76-VIII (76-19) від 28.12.2014 }
6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у
державному та комунальному дошкільному навчальному закладі
визначається Кабінетом Міністрів України.

/Files/images/sotszaschita/pravilo.png

Кiлькiсть переглядiв: 70